Gallery

เขตการทางสงเคราะห์ ๕ฯ นำนักเรียนทัศนศึกษา

1130

โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง เยี่ยมชมสนามที่สำคัญ อาทิ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนคุ้งกระเบน และอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว เป็นต้น  ระหว่างวันที่ ๗-๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖   ซึ่งการทัศนศึกษาในครั้งนี้ มีนักเรียนร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๘ คน  และครูผู้ควบคุม  ๗  คน

อุษณีษ์ นึกชอบ…รายงาน

Advertisements