Gallery

อนุบาลบุรีรัมย์ เชิดชูเด็กเก่ง เด็กดี

0158

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ได้มอบโล่รางวัล/วุฒิบัตร/เกียรติบัตร ที่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น อาทิ

(๑) การจัดงานวันเด็ก แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๖ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

๑. โล่รางวัล เด็กดีมีคุณธรรม ของกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

– ด.ญ.อมลณัฐ ศิริไชยบูลย์วัฒน์     และ  ด.ช.สิริภพ สุนทรวีระ

๒.โล่รางวัล/ เหรียญรางวัล/เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท รองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี ๒๕๕๕ คือ ด.ญ.อมลณัฐ ศิริไชยบูลย์วัฒน์

๓. เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ พร้อมเงินรางวัล ๘๐๐ บาท การประกวดคำขวัญวันครูประจำปี ๒๕๕๖ ของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ครูไทย ร่วมใจพัฒนา พาการศึกษาก้าวไกล นำไทยสู่อาเซียน)

๔.เกียรติบัตร สอบผ่านโครงการอัจฉริยะภาพ วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ของ สส.วท.

๕. เกียรติบัตร เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาความเป็นเลิศ ทางวิชาการระดับประถมศึกษาตอนปลาย วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ของ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เดือน มกราคม ๒๕๕๖

– ด.ญ.อมลณัฐ ศิริไชยบูลย์วัฒน์

– ด.ช.ภคนนท์ บัวผัน

(๒) การสอบแข่งขันทักษะภาษาไทย ของโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

๑. รางวัลชนะเลิศ โล่ /เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท ด.ญ.วชิราภรณ์ เพ็ชรประกอบ นักเรียนชั้น ป.๖/๓

๒. รางวัลชมเชย (อันดับ ๓)เกียรติ/เงินรางวัล

-ด.ญ.ปิยอร มะลิซ้อน นักเรียนชั้น ป.๖/๒

-ด.ญ.จิราวรรณ เจริญรัมย์ นักเรียนชั้น ป.๖/๖

๓.การสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘ ของโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

๑. รางวัลลำดับที่ ๘ เงินรางวัล ๒๐๐ บาท ด.ญ.อมลณัฐ ศิริไชยบูลย์วัฒน์

๒. รางวัลลำดับที่ ๓๓ ด.ช.สหัสวรรษ ศรีโพนทอง

๓. รางวัลลำดับที่ ๔๕ ด.ช.สรวิศ ปิตรัมย์

๔. รางวัลลำดับที่ ๔๙ ด.ญ.ปิยอร มะลิซ้อน

นายประทีป หีบแก้ว ….รายงาน

Advertisements