Gallery

โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 จัดวัน Open House

0152

โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) จัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน รายงานผลการจัดการศึกษาต่อสาธารณชน

เมื่อวันที่ 6  กุมภาพันธ์ 2556  โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) จัดกิจกรรมวัน open  house ประจำปีการศึกษา 2555  ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน โดยมี นายมนูเทพ กนกศิลป์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดงาน  ซึ่งในงานครั้งนี้ได้มีการจัดนิทรรศการผลงานครูและนักเรียนทุกระดับชั้น  การแสดงของนักเรียน  รวมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดี โดยมีนายรังสฤษดิ์ วงศ์อามาตย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บร.๑ ร่วมชมกิจกรรมด้วย

อุษณีษ์  นึกชอบ…. รายงาน

Advertisements