Gallery

กลุ่มเมือง ๗ เข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์

01

นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗ ร่วมกันจัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖จำนวน ๒๓๑ คน  ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET  โดยมีการทดสอบประเมินความสามารถทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสารระการเรียนรู้ต่างๆ แล้ว ๓ ครั้ง  และนำนักเรียนเข้าค่ายในกลุ่มสาระที่ผลสัมฤทธิ์ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  โดยมีครูวิชาการในกลุ่ม จัดกิจกรรมฐานตามกลุ่มสาระ ๔ ฐาน ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕…….

อภิรักษ์  จันทวี  / ภาพ

Advertisements