Gallery

โรงเรียนวัดขี้ตุ่น ปลูกฝังนิสัยรักการเก็บออม

02

โรงเรียนวัดขี้ตุ่น ได้จัดโครงการออมทรัพย์ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการเก็บออมเงิน และรู้จักการใช้จ่ายอย่างประหยัด เฉพาะสิ่งที่จำเป็น  เพื่อนำเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายนำไป ฝากกับกองทุนหมู่บ้านทุกสิ้นเดือน  ซึ่งปัจจุบันนักเรียนโรงเรียนวัดขี้ตุ่นมีเงินฝากทั้งสิ้นกว่าแปดหมื่นกว่าบาท    เมื่อสิ้นปีก็จะนำดอกผลปันให้กับนักเรียนคืน นอกจากจะทำให้นักเรียนรักการประหยัดออมแล้ว ออม ยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนด้วย

พิสมัย  รักชาติ …… รายงาน

01

Advertisements