Gallery

สุดยอดคนเก่ง เด็กเอกชนไทย

01

สถานศึกษาเอกชนในเขตรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ แข่งขันทักษะวิชาการ “สุดยอดคนเก่ง เด็กเอกชนไทย”

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ ที่หอประชุมโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สถานศึกษาเอกชน “สุดยอดคนเก่ง เด็กเอกชนไทย” ซึ่งมีการแข่งขันทักษะครอบคลุมทุกกลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๗๙ กิจกรรม   รวม ๒๐๓ รายการ เพื่อคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ เขตตรวจราชการที่ ๑๔  ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

อภิรักษ์  จันทวี…ภาพ