Gallery

ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านฝังงา

nga08

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖  นายสมควร  ศรีทะลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝังงา พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 โดยมี นางบังอร  แก่นจันทน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  และ อาจารย์บุญเลี้ยง  ขจีฟ้า ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ประเมิน  เพื่อให้โรงเรียนนำระบบประกันคุณภาพภายในมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไชยสิทธิ์  ท่องกระโทก… รายงาน

Advertisements