Gallery

วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๖

5243

จังหวัดบุรีรัมย์ โดย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยมีหน่วยงานทางการศึกษา  หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมจัดเวทีและซุ้มกิจกรรมเพื่อให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกิจกรรมด้วยเป็นจำนวนมาก ในงานดังกล่าวมีนักเรียน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับรางวัล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ดังนี้

การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เด็กหญิงอมลณัฐ ศิริไชยบูลย์วัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

รางวัลเด็กดีมีคุณธรรม  ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

๑. เด็กหญิงอมลณัฐ ศิริไชยบูลย์วัฒน์  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
๒. เด็กชายสิรภพ  สุนทรวีระ   โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
๓. เด็กหญิงวิภาวี  เขียมรัมย์     โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ฯ
๔. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เที่ยงธรรม   โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ฯ
๕. เด็กหญิงกฤษณา  นิพัฒน์      โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
๖. เด็กชายนิรุธ  ครพม้าย       โรงเรียนไตรภูมิวิทยา

 

Advertisements