Gallery

โรงเรียนในสังกัดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

b1

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๖  เพื่อให้ผู้ใหญ่ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน  โดยการให้ความรัก ความเข้าใจ และดูแลให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

การจัดงานวันเด็กของแต่ละโรงเรียน ได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนและภาคเอกชน มอบสิ่งของรางวัล และจัดอาหาร  เครื่องดื่ม แก่นักเรียนเป็นจำนวนมาก   อาทิ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) โรงเรียนไตรภูมิวิทยา โรงเรียนบ้ายซำแฮด และกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ฯลฯ

Advertisements