Gallery

โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ระดมทรัพยากรพัฒนาการศึกษา

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๕๕  โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม  โดยคณะกรรมการสถานศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง ที่ปรึกษาโรงเรียน ชมรมศิษย์เก่า  พร้อมทั้งคณะครู    ได้ร่วมกันระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้นโดยใช้ชื่องานว่า       “๖๕ ปีที่ผ่านผัน ร่วมด้วยช่วยกัน   สร้างสรรค์โรงเรียน  ให้รุ่งเรือง”  โดยมีวัตถุประสงค์   เพื่อสร้างอาคารเรียนปฐมวัยแบบเอกเทศ  สร้างรั้วคอนกรีตเพิ่มเติม และต่อเติมห้องประชุมให้แล้วเสร็จ ในงานดังกล่าวมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การร่วมทอดผ้าป่า ๑๐๙  สาย  การแสดงของนักเรียน          การจำหน่ายสอยดาว จำหน่ายเสื้อ  ๖๕ ปี   พิธีสะเดาะเคราะห์  โดยในงานมีโรงทานจากผู้ปกครองและศิษย์เก่าบริการตลอดงาน  และในการนี้สามารถระดมทรัพยากรได้จากคณะผ้าป่าเป็นเงินจำนวน  ๑,๒๑๓,๒๙๙ บาท และจากการจำหน่ายสอยดาวจำนวน ๓๑,๓๓๗  บาท……

นายธนภัทร  สิริวาส  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ได้กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณศิษย์เก่า ผู้ปกครองและชุมชนทุกท่านที่มีส่วนร่วมทำให้งานสำเร็จเกินความคาดหมาย  ซึ่งน่าจะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้  โดยได้นำเงินที่เหลือจากการหักค่าใช้จ่ายแล้ว         ฝากธนาคาร ในชื่อกองทุนพัฒนาโรงเรียนฯและกองทุนพัฒนากิจกรรมนักเรียนฯตามลำดับ เพื่อเก็บใช้ในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป….

กัลญาณี  จำนงค์ประโคน/เครือข่ายประชาสัมพันธ์  รายงาน

Advertisements