Gallery

มูลนิธิแอดเดอรานสไทย มอบกว่าหนึ่งล้านบาทเพื่อการศึกษา

01

บริษัทแอดเดอรานสไทย มอบเงินจากการยุบเลิกมูลนิธิแอดเดอรานสไทย กว่าหนึ่งล้านบาทให้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการศึกษาของเยาวชน

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รับมอบเงินจำนวน 1,153,394.30 บาท จากมูลนิธิแอดเดอรานสไทย ซึ่งปิดดำเนินการ และมอบเงินคงเหลือให้ สพป.บร.1 เพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน โดยมีคุณนรินธร พิมพ์หล้า หน.ฝ่ายบัญชี บริษัทแอดเดอรานสไทย เป็นผู้มอบ

บริษัทแอดเดอรานสไทย จำกัด เป็นบริษัทประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิกผม เป็นสาขาหนึ่งของบริษัทแอดเดอรานส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น   โดยกิจการในประเทศไทยได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2531 ที่ จังหวัดบุรีรัมย์              บริษัทได้ตระหนักถึงสิ่งที่สามารถตอบแทนให้แก่สังคมและชุมชน จึงได้จัดตั้งมูลนิธิแอดเดอรานสไทย ขึ้น และสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา  อาทิ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ทุนค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร และมอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนเป็นประจำทุกปี

ในปี 2555  มูลนิธิแอดเดอรานสไทย ได้ยุบเลิกลง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและนโยบาย  จึงได้มอบทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลืออยู่ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  เพื่อใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาของเยาวชนต่อไป

Advertisements