Gallery

เปิดโลกกีฬา “ดอกบัวเกมส์”

bd  0562

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน จัดกีฬาภายใน “ดอกบัวเกมส์” ส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดีและสร้างเสริมทักษะด้านกีฬา

เมื่อวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา นายสิทธิพงค์  จารุทรัพย์สดใส  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน  ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาภายใน “ดอกบัวเกมส์” ขึ้น  โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุวัฒน์  นพรัตน์ติกานนท์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เขตอำเภอบ้านด่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านการกีฬา และการออกกำลังกายของนักเรียน มีประชาชนและผู้ปกครองในหมู่บ้านมาให้การสนับสนุน และช่วยเหลือทางโรงเรียนในการดำเนินกิจกรรมหลายอย่าง เช่น ด้านสถานที่ อาหาร เป็นกรรมการตัดสินกีฬา และร่วมแข่งขันกีฬาอีกด้วย

อภิวัฒน์ คำแหงรส / รายงาน

Advertisements