Gallery

บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3907

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดทำระบบข้อมูลการคัดกรองนักเรียน และจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ “ปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้พ้นภัยยาเสพติด” ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดขึ้น ให้แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนเอกชนในพื้นที่เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๑๒ คน   โดยมีการพัฒนาข้อมูลโปรแกรม Scan Tool 3 เพื่อพัฒนาระบบในสถานศึกษาให้สามารถคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันแก้ปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

Advertisements