Gallery

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหนังสือ “คาถาชีวิต” เป็นของขวัญปีใหม่

4903

เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖  นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสำนักงานฯ เพื่อชี้แจงแนวนโยบายการทำงานในปีพุทธศักราชใหม่ ๒๕๕๖ ภายหลังได้คำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการแก่บุคคลากรให้มีความเหมาะสมตามอัตรากำลังที่มีอยู่  โดยก่อนการประชุม นายสุพรรณ เป็นพร้อม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้นำบุคลากรทุกคนขอพรปีใหม่ หลังจากนั้น ผอ.สพป.ได้มอบหนังสือ “คาถาชีวิต” ของวิกรม กรมดิษฐ์ ให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่บุคลากรทุกคน เพื่อให้ศึกษาหลักในการดำเนินชีวิตและเลือกนำไปใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อพัฒนาตนเอง และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

Advertisements