Gallery

โรงเรียนบ้านฝังงา จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน

phanga007

วันที่ ๖- ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายสมควร  ศรีทะลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝังงา นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๕๐ คนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านฝังงา  เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนานักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการดำเนินชีวิต สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเป็นหมู่คณะด้วยความสามัคคี มีระเบียบวินัย และสามารถช่วยเหลือตนเองในด้านต่างๆ ได้  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเยี่ยมชมการเข้าค่ายพักแรมในครั้งนี้ด้วย

นายไชยสิทธิ์  ท่องกระโทก….. รายงาน

Advertisements