Gallery

เมือง 7 เตรียมยกระดับผลสัมฤทธิ์

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 7 ประชุมผู้บริหารและครูวิชาการ กำหนดแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

          เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายพิทักษ์ ศรีอุตตมะโยธิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก เป็นประธานการประชุมวิชาการเพื่อยกระดับผลคะแนนสอบระดับชาติ O-NET ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว) โดยมีนายประชา ซึ้งศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ ร่วมกับคณะผู้บริหารและคณะครูฝ่ายวิชาการกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗ ร่วมวิเคราะห์แนวทางการจัดกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเพื่อยกระดับผลคะแนนสอบ O-NET โดยที่ประชุมมีมติให้โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET และสร้างแบบสอบคู่ขนานในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนอื่นๆไปทดสอบให้กับนักเรียนชั้นป.๖ และชั้น ม.๓ และนำผลคะแนนมาร่วมกัน วางแผนจัดค่ายวิชาการต่อไป ………

 กฤษณา หอกคำ…. รายงาน

Advertisements