Gallery

พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำนักเรียนที่มีความสามารถในด้านต่างๆ ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ความเป็นอัจฉริยภาพของนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕    นายประมวล บุญทีฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ และกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลจัดการศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ โดยนำนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา และจะเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาพัฒนาทักษะ และเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้านมาให้ขอเสนอแนะ เพื่อให้นำไปพัฒนาตนเอง เพื่อต่อยอดสู่ความเป๋็นเลิศ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพด้วย

Advertisements