Gallery

โรงเรียนบ้านไผทรินทร์ ร่วมทอดกฐินกับชุมชน

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา ทางชุมชนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบ้านผไทรินทร์ทั้ง 5 หมู่บ้านได้จัดทำงานกฐินขึ้นและในงานกฐินครั้งนี้ทางโรงเรียนบ้านผไทรินทร์ได้นำครูและนักเรียนเข้าร่วมงานด้วย โดยในงาน มีการเทศน์ 2 กัณฑ์มีการแข่งขันกีฬา และในการเข้าร่วมงานครั้งนี้เพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ของชุมชนและเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนในโรงเรียน…….

 กนกพงศ์  สีนาม ….รายงาน

Advertisements