Gallery

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบสื่อการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบสื่อการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาแก่โรงเรียนในสังกัดที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อมุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายสุพจน์  เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบสื่อการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาแก่โรงเรียนในสังกัดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายรวม ๗๕ โรงเรียน  โดยเน้นสื่อที่นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติมจากการเรียนปกติ เพื่อช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า ในการวัดคุณภาพผู้เรียนนั้นดูได้หลายวิธี แต่ที่เห็นเป็นรูปธรรมและเป็นที่ยอมรับได้แก่ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ หรือ ONET การประเมินมาตรฐานการศึกษา โดน สมศ. และจำนวนนักเรียนที่มีปัญหาทางการอ่านเขียนลดลง  ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในภาพรวมนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติสูงขึ้น แต่ก็ยังมีบางโรงเรียนที่ผลคะแนนยังอยู่ในกลุ่มค่อนข้างต่ำ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้พยายามสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ที่ศึกษานิเทศก์ได้วิเคราะห์แล้วว่าเป็นสื่อที่นักเรียนสามารถใช้เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เพิ่มขึ้น โดยมีครูเป็นผู้ให้คำแนะนำ ซึ่งหลังจากรับสื่อไปแล้ว สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จะจัดวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการใช้สื่อเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากที่สุดต่อไป

ศากุน  ศิริพานิช… รายงาน