Gallery

เปิดถนนคอนกรีต โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ

ส.ส.จังหวัดบุรีรัมย์ และชุมชนในเขตบริการ ร่วมสร้างถนนคอนกรีตในโรงเรียนวัดหนองขุนปราบ เพื่อให้นักเรียนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก

นางอารีญาภรณ์  ซารัมย์ ส.ส.จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานในพิธีเปิดถนนคอนกรีต โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุจาก นายโสภณ ซารัมย์ และนางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ ส.ส.จังหวัดบุรีรัมย์ มูลค่า 100,000 บาท และได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ในการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต ความยาว 80 เมตร โดยไม่คิดว่าใช้จ่าย  เพื่อปรับปรุงบริเวณภายในโรงเรียน เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน…..

เครือข่าย ปชส.โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ..รายงาน

Advertisements