Gallery

CCF มอบหนังสือโครงการ “เปิดโลกอัจฉริยะ”

โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหนังสือและชี้แจงโครงการ “เปิดโลกอัจฉริยะ” ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ แก่โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 

เมื่อวันที่  11 ตุลาคม 2555  นายลวด  แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เปิดโลกอัจฉริยะ”   ซึ่งโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงสื่อความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยด้วยวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  สนับสนุนให้โรงเรียนคิดค้นนวัตกรรมการสร้างนิสัยรักการอ่านและค้นคว้า  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 สมัครเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยโรงเรียนในอำเภอเมืองบุรีรัมย์  อำเภอบ้านด่าน และอำเภอชำนิ  รวม 15 โรงเรียน    โดยมีนายสี  โพธิขำ ประธานกรรมการบริหารโครงการ ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่โครงการ ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน ซึ่งจะต้องคัดเลือกครูและนักเรียนแกนนำเข้าร่วมอบรม นำมาขยายผลสู่การปฏิบัติในโรงเรียน ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556 ซึ่งจะมีการติดตามรายงานผล และประกวดการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการด้วย

 ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน

Advertisements