Gallery

โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร จัดกีฬาสีเชื่อมสัมพันธ์ชุมชน

โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรจัดแข่งขันกีฬาสี และกีฬาสร้างความสามัคคีในชุมชน เพื่อให้ส่งเสริมทักษะด้านการกีฬาแก่นักเรียน และสร้างความสามัคคีระหว่างชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน

วันที่  8  – 9 ตุลาคม  2555 นายณรงค์  ศรีริ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร คณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา  บ้านตะโก  บ้านเกษตรพัฒนา  บ้านดอนไม้งาม จัดแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา  2555  ระหว่างวันที่  8  – 9 ตุลาคม  2555  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความสามารถด้านกีฬาที่นักเรียนชอบและถนัด เคารพกฎ  กติกา  ให้ผู้เล่นรู้จักความยุติธรรม  ปฏิบัติตนให้อยู่ในขอบเขตอันพึงควรกระทำ  สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ให้รู้จักการเคารพสิทธิของผู้อื่น  มีความอดกลั้น อดทน  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  ทำให้ร่างกายมีพัฒนาการตามวัยและแข็งแรง ทำให้จิตใจแจ่มใส  และจัดให้มีการแข่งขันพื้นบ้าน  เช่น วิ่งตับหมาก  ชักคะเย่อ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ 3 หมู่บ้าน  ระหว่างผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.  กับผู้ปกครองนักเรียน  สร้างความสนุกสนานและความสามัคคีในชุมชน  โดยมี นายลาย  โกติรัมย์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็น  ประธานเปิดการแข่งขัน

ประยูร  กรุงรัมย์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ..รายงาน

Advertisements