Gallery

ผลการประกวดโรงเรียนดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น

ตามที่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น เพื่อค้นหาBest Practice เป็นนวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนการสอน สำหรับเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เมื่อวันที่  9  ตุลาคม 2555   ผลการประกวดโรงเรียนดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น  (Best Practice) ดังนี้

  • รางวัลเกียรติยศยอดเยี่ยม
  1. โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
  2. โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
  3. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
  • รางวัลดีเยี่ยม       โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา
  • รางวัลดีมาก         โรงเรียนบ้านตูบช้าง
  • รางวัลดี                โรงเรียนบ้านหนองระนาม
  • รางวัลชมเชย       โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
Advertisements