Gallery

การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

สพป.บร.1 ร่วมกับ กอ.รมน.จ.บร. จัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ที่โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)  

           เมือวันที่  3  ตุลาคม 2555  เป็นนักเรียนครูทหารในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (ครู D.A.R.E.) ได้ให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)  เกี่ยวกับการเป็นเยาวชนที่ดี การสร้างความรักความสามัคคี สถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความรู้เรื่องอันตรายจากยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิตเป็นเยาวชนที่ดี  มีภูมิคุ้มกันไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 35  คน เข้ารับการอบรม

อุษณีษ์  นึกชอบ  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ … รายงาน

Advertisements