Gallery

ส่งเสริมความรู้ด้านสวัสดิการสังคมแก่ธุรการโรงเรียน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด ในเรื่องความรู้ด้านสวัสดิการสังคม  เพื่อให้รับทราบสิทธิประโยชน์ของตนจากกองทุนประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕  นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสวัสดิการสังคมแก่เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 89  คน   ต่อยอดจากปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  ซึ่งเคยให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่   สำหรับปีนี้ ได้ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับจากกองทุนประกันสังคมและการใช้สิทธิประโยชน์จากการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนต้องปฏิบัติงานหลายโรงเรียน  ทำให้ต้องเดินทางระหว่างโรงเรียนและ สพป.อยู่เป็นประจำ  โดยมีนักวิชาการด้านประกันสังคมและผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านธุรกิจประกันภัย เป็นวิทยากรให้ ความรู้  และการเสวนาถึงความคาดหวังของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีต่อธุรการโรงเรียนด้วย

อภิรักษ์  จันทวี…รายงาน

Advertisements