Gallery

พัฒนาคุณธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดโครงการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัด รวม ๑๘๔ คน ระหว่างวันที่  ๓๐ กันยายน – ๔  ตุลาคม  ๒๕๕๕ ที่วัดคลองตาลอง อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับเมตตาจาก พระครูโชติวัตรวิมล  เจ้าอาวาสวัดคลองตาลอง ในด้านสถานที่และเป็นพระวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษา  มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ

Advertisements