Gallery

รองเลขาธิการ กพฐ. บรรยายพิเศษ “ การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน”

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบนโยบายการจัดการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียน ในงานมหกรรมวิชาการ “เครือข่ายร่วมใจ พัฒนาเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”  ที่จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่  21 กันยายน 2555  ดร.เบญจลักษณ์  น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เดินทางมาเยี่ยมชมนิทรรศการผลความสำเร็จการจัดการศึกษาในงานมหกรรมวิชาการ “เครือข่ายร่วมใจ พัฒนาเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ซึ่งเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต  1  ร่วมกันจัดขึ้น ณ บริเวณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  พร้อมกับบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ ต่อการขับเคลื่อนนโยบายสู่ประชาคมอาเซียน” แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจที่เข้ารับฟังกว่า 500 คน

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กล่าวถึงจุดเน้นในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยมีจุดเน้นที่สำคัญ คือ ด้านภาษา ซึ่งนักเรียนควรต้องมีทักษะในการใช้ภาษาไทยอันเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เป็นอย่างดี สามารถใช้ภาษาอังกฤษอันเป็นภาษากลางของอาเซียน และภาษาของประเทศในประชาคมอาเซียนที่มีการติดต่อสื่อสารกันเป็นหลัก เช่น ประเทศเพื่อนบ้าน  ด้านที่สองคือวัฒนธรรมความเป็นอยู่วิถีชีวิต เพื่อให้รู้จักประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนด้วยกัน รู้จักเคารพในวัฒนธรรมของแต่ละชาติ และที่สำคัญคือการเรียนรู้เพื่อสร้างกลุ่มประเทศ ให้ทั้ง 10 ประเทศสามารถอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือเอื้ออาทรกันเป็นประชาคมที่เข้มแข็งอย่างแท้จริง

Advertisements