Gallery

การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์” (e-Government Procurement : e-GP) เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          เมื่อวันที่  19  กันยายน 2555 นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์” (e-Government Procurement : e-GP)  ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ e-GP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ การอบรมในครั้งนี้เป็นระยะที่ 2  มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เข้ารับการอบรม 2 รุ่น รวม 220 คน  และมีนายบุญช่วย  สมอหมอบ ผู้ช่วยคลังจังหวัดบุรีรัมย์ และนางสาวเพ็ญพร  แซ่เต็ง นักวิชาการคลัง เป็นวิทยากรให้ความรู้

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน

Advertisements