Gallery

พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษาได้จัดให้มีโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระวิชาวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น   โดยมีครูผู้สอนวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนในสังกัด ๖๔ โรงเรียน และกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๖ รวม ๘๔ คน  ใช้ระยะเวลาอบรม ๒ วัน  ระหว่าง ๑๓-๑๔ กันยายน .๒๕๕๕

การอบรมในครั้งนี้ ได้มีกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ ทดลอง และวิเคราะห์ตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ การอภิปรายกลุ่ม นำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  เพื่อให้ครูผู้สนอมีความเข้าใจเนื้อหาสาระที่ถูกต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน

Advertisements