Gallery

ครูเอกชน เข้าอบรมหลักสูตรการจัดทำโครงการคลินิกวิชาการ

เมื่อวันที่  8 กันยายน 2555 ที่ห้องประชุมโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  นายสุพจน์ เจียมใจ  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครูโรงเรียนเอกชน หลักสูตรการจัดทำโครงการคลินิกวิชาการ  เกี่ยวกับเทคนิควิธีการการจัดการเรียนการสอนเชิงคิดวิเคราะห์  โดยมีครูจากโรงเรียนเอชนในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ เข้ารับการอบรม รวม 279 คน  เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีเทคนิคการสอนเชิงคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์  การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ออนไลน์ และการใช้ศูนย์ฝึกอบรมครูผู้สอนเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ  โดยใช้ระยะเวลาอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 8- 9 กันยายน 2555

ศากุน ศิริพานิช/อภิรักษ์  จันทวี….รายงาน