Gallery

“Just say no รักได้แต่ไม่ท้อง”

โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมร่วมกับโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรจัดกิจกรรมค่าย “Just  say no รักได้แต่ไม่ท้อง” เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น     รวมทั้งให้ชุมชนผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่  5  กันยายน  2555   นายชูชาติ นาคสุข นายอำเภอบ้านด่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  ค่าย  “Just  say no   รักได้แต่ไม่ท้อง”   ณ  โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม  อำเภอบ้านด่าน  ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาท  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะขามป้อม โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม  และโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  อ.บ.ต.ตำบลปราสาท  ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3  ทั้ง  2  โรงเรียน ผู้ปกครองและผู้นำชุมชน รวม  250  คน  การจัดการอบรมค่ายครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมเป็นฐานต่าง ๆ รวม 6 ฐาน ได้แก่กิจกรรม เพศสภาพและทักษะชีวิต  กิจกรรมแลกน้ำ กิจกรรมใครเอ่ย  กิจกรรมใจเขาใจเรา กิจกรรมระดับความเสี่ยงและกิจกรรมเรียนรู้หนังทางเลือก เพื่อให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับความรู้จากการอบรมหลักสูตรการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น การจัดตั้งชมรมเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและเน้นให้ชุมชนผู้ปกครองได้เข้า    มามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

การอบรมในครั้งนี้  ได้รับความอนุเคราะห์จากนายอำเภอบ้านด่าน  นายกองค์การบริหาร      ส่วนตำบลปราสาท   เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้บริหาร คณะครูในตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน    ร่วมกันเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษและให้ความรู้แก่นักเรียน  หลังจากเสร็จพิธีเปิดได้ร่วมปลูกต้นมะขามป้อม   ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนไว้เป็นที่ระลึก……

บารมี  ศรีรักษา   เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม … รายงาน

Advertisements