Gallery

นักเรียนบ้านประคอง รับรางวัลประกวดวาดภาพความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

โรงเรียนบ้านประคอง อำเภอชำนิ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ  โดยมีนายสุเทพ ชัชวาลวิบูลกิจ เป็นครูผู้สอน  ได้สนับสนุนให้นักเรียนส่งผลงานร่วมกิจกรรมศิลปะทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ  และในปีนี้ โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นได้เชิญนักเรียนโรงเรียนบ้านประคองร่วมกิจกรรม  มีผลงานนักเรียนโรงเรียนบ้านประคองชนะการประกวด  3  รางวัล  ได้รับโล่เชิดชูเกียรติและทุนการศึกษา   ซึ่งนักเรียนได้เข้ารับรางวัล   เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  2555  ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต  จ.ปทุมธานี ดังนี้

  1. เด็กหญิงพัชรินทร์  มาลัยไธสง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  2. เด็กชายนครินทร์  บุญรอดดวง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  3. เด็กชายอนุชา  ปินตา      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี  3    รางวัลชมเชย

สุเทพ  ชัชวาลวิบูลกิจ….รายงาน

Advertisements