Gallery

ค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พุทธชยันตีเฉลิมราช “เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง” เพื่อคัดเลือกโครงงานดีเด่น เข้าประกวดระดับภูมิภาคและให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมระหว่างกัน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้จัดค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พุทธชยันตีเฉลิมราช “เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง” ขึ้น ณ วัดธรรมธีราราม อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 เพื่อประกวดและคดเลือกโครงงานดีเด่น ให้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าประกวดในระดับภูมิภาค และเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด 77 โรงเรียน รวม 180 คน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งมีโรงเรียนที่เป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ไปร่วมประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลาน์ จังหวัดนครราชสีมา นำโครงงานมานำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกัน สำหรับผลการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ โครงงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่ โครงงานของโรงเรียนไตรภูมิวิทยา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม อำเภอบ้านด่าน

Advertisements