Gallery

ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนเข้าปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต ณ วัดป่าสตึกพัฒนา ๒๙ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดยกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน จัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตแก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัด รวม ๑๐๗ คน  เพื่อให้ผู้บริหารและครูได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักธรรม คำสอนทางพุทธศาสนา  สามารถนำไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   เกิดทักษะการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและชุมชน    หลักสูตรที่จัดขึ้นนี้ ใช้เวลา ๓ วัน ๒ คืน  โดยได้รับความเมตตาจากพระครูโอภาสธรรมญาณ เจ้าคณะอำเภอสตึก บรรยายธรรมแก่คณะผู้เข้ารับการอบรม    และในวันสุดท้ายของการอบรม นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ร่วมโครงการด้วย

อภิรักษ์  จันทวี…รายงาน

Advertisements