Gallery

ค่าย “วัยใส ใส่ใจทำดี”


โรงเรียนสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ในเขตตำบลหนองตาด 7 โรงเรียน ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองตาด นำนักเรียนเข้าค่ายวัยใส ใส่ใจทำดี  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตที่เข้มแข็ง ห่างไกลจากสิ่งยั่วยุและอบายมุข

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง  อ.เมืองบุรีรัมย์  นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวัยใส ใส่ใจทำดี ซึ่งเทศบาลตำบลหนองตาด ร่วมกับโรงเรียนในตำบลหนองตาด 7 โรงเรียน จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในช่วงวัย 12-20 ปี และพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ได้ข้าร่วมกิจกรรม รวม 320 คน  เพื่อสร้างคุณภาพเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้ง 6 มิติ ได้แก่ ด้าน ศีลธรรม จริยธรรม การดำรงชีวิต วิชาการ อาชีพ และนันทนาการ  ให้มีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิต ในสภาพสังคมปัจจุบันที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องไปทำงานต่างถิ่นเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับความก้าวหน้าของระบบสื่อสารทำให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงสื่อต่างๆ อย่างไร้ขีดจำกัด จนเกิดปัญหาการติดเกม สารเสพติด การทะเลาะวิวาท และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ฯลฯ   การเข้าค่ายในครั้งนี้ ได้เน้นการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว อาทิ การถอดบทเรียน และการยกย่องเชิดชูเด็ก เยาวชนและครอบครัวตัวอย่าง

อภิรักษ์  จันทวี…รายงาน

 

Advertisements