Gallery

“สู่อาเซียน” ที่โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ


โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรมบูรณาการความรู้เรื่องประชาคมอาเซียนตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อกระตุ้นความสนใจของครูและนักเรียนเพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

นายประหยัด วรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ และคณะครู นักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรม “สู่อาเซียน” ตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ โดยจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ได้แก่ ตอบปัญหานักอ่านพันธุ์แท้อาเซียน ประกวดร้องเพลงอาเซียนร่วมใจ จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันอาเซียน มีการแสดงบนเวที โดยนักเรียนแต่ละชุมชนรักการอ่านให้ความสนใจได้ความรู้ และร่วมทุกกิจกรรมเป็นอย่างดี

มณีรัตน์ เถื่อนแก้ว…รายงาน

Advertisements