Gallery

สพป.บร.๑ พัฒนาบุคลากร “เปิดโลกทัศน์สู่องค์กรชั้นนำ”


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “เปิดโลกทัศน์สู่องค์กรชั้นนำ” เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตนเองที่ส่งผลให้เกิดพลังร่วมแห่งการทำงาน  ให้เป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ ๒๒  สิงหาคม ๒๕๕๕  นายสุพรรณ เป็นพร้อม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ “เปิดโลกทัศน์สู่องค์กรชั้นนำ” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึก สร้างเสริมวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตนเอง และกระบวนการทำงาน ให้เกิดพลังร่วมแห่งการทำงาน    เป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ  มีบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมพัฒนา จำนวน ๙๗ คน  โดยมีการทบทวนการพัฒนาตนเองด้วย ID Plan  การนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของทุกกลุ่ม  และกิจกรรมสร้างสุขภาพที่ดี โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อ “เคล็ดลับสุขภาพดี ชีวีสดใส”

นอกจากนี้ ในช่วงวันที่ ๒๓ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้นำบุคลากรศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมด้วยกัน เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี และกระบวนการทำงานเป็นทีมด้วย

Advertisements