Gallery

โครงการ One Tablet Per Child

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) โครงการ One Tablet Per Child  ระยะที่ 1 ให้แก่โรงเรียนในสังกัด รวม 2,640 เครื่อง

เมื่อวันที่ 21  สิงหาคม 2555  นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1ได้รับจัดสรรรุ่นที่ 1 จำนวน 2,640 เครื่อง  เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในสังกัด 2,154 เครื่อง โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ 432 เครื่อง และสังกัดอุดมศึกษา 54 เครื่อง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวว่า  เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา หรือ Tablet ที่ได้มอบให้แก่โรงเรียนในวันนี้เป็นรุ่นแรก ประมาณ 50 % ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมดจากทุกสังกัดในพื้นที่รับผิดชอบของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ซึ่งมีอยู่ประมาณ 5,400 คน    ในส่วนของการใช้งานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้มีโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ครูผู้สอนในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้อีกชนิดหนึ่ง โดยการจัดอบรมให้แก่ครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนทุกโรง ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 5 กันยายน 2555   เพื่อให้สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ตามเนื้อหาสาระที่บรรจุไว้ในเครื่องเรียบร้อยแล้ว  และคาดว่าจะเป็นสื่อเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากยิ่งขึ้น   โดยในระยะแรกจะเป็นการเรียนรู้จากเนื้อหาต่างๆ ที่มีอยู่ในเครื่องก่อน   หากรัฐบาลขยายเครือข่ายสัญญานอินเตอร์เน็ตได้ครอบคลุมก็จะสามารถเชื่อมต่อและใช้ในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ได้อีกด้วย

Advertisements