Gallery

โรงเรียนบ้านโคกวัด ชนะเลิศโครงงาน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ฯ

นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกวัด คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดโครงานภาษาไทย ประถมศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์จังหวัดนครราชสีมา

          เมื่อวันที่ ๑๘  สิงหาคม ๒๕๕๕  มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดประกวดโครงงานนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   มีโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ที่เป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประกวด รวม    ๗    โครงงาน    ซึ่งผลการประกวดครั้งนี้   โรงเรียนบ้านโคกวัด  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด โครงงานภาษาไทย  ระดับประถมศึกษา ชื่อโครงงาน “ภูเขาไฟกระโดง โยงสู่ภาษาและวัฒนธรรม”  โดย  เด็กหญิงบุศริน  แจ้งประจักษ์  เด็กหญิงปริยานุช  นิ่มเรือง  และเด็กหญิงปาณิฎา  ศิริวงษ์ไพศาล  นักเรียนชั้น ป. ๖ เป็นเจ้าของโครงงาน และ คุณครูจันทิมา  เย็นทรัพย์   เป็นครูที่ปรึกษา   

ศากุน ศิริพานิช/จันทิมา  เย็นทรัพย์…..รายงาน

Advertisements