Gallery

“เรียนรู้เท่าทันป้องกันภัยพิบัติ”

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง “เรียนรู้เท่าทันป้องกันภัยพิบัติ”  เพื่อให้ทุกโรงเรียนมีความพร้อมในการป้องกันภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555  นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเรียนรู้เท่าทันป้องกันภัยพิบัติ ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดขึ้น โดยมีศึกษานิเทศก์ คณะครูจากโรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูจากทุกโรงเรียนในสังกัด  202 โรงเรียน ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อให้รับทราบแนวปฏิบัติในการจัดการด้านภัยพิบัติ  มีทักษะในการรับมือกับสถานการณ์และภัยพิบัติต่างๆ  รวมทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียน ให้มีความพร้อมในการป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อช่วยลดความรุนแรงและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติต่างๆ ได้  

มนู  เฮงขวัญ / ไพบูลย์ มูลดี…รายงาน

Advertisements