Gallery

การอบรมทางไกล ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดอบรมทางไกลครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

          เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555  นายชูชาติ นาคสุข นายอำเภอบ้านด่าน เป็นประธานเปิดการอบรมทางไกลครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์อบรมโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับประถมศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับวิธีการสอนที่เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหา สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น   เป็นการพัฒนาศักยภาพครูผู้นำ จาก 87 โรงเรียน  รวม 129 คน  และให้ขยายผลสู่ครูผู้สอนในโรงเรียนอื่น เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

มนู  เฮงขวัญ…รายงาน

Advertisements