Gallery

เขตการทางสงเคราะห์ 5 ฯ จัด 5 ส.ทุกวันเพื่อโรงเรียนสวยงาม

คณะครู นักเรียนโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) พร้อมใจจัดกิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียนทุกวัน เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดดี ให้เป็นโรงเรียนสะอาด สวยงาม

         โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) จัดโครงการ Big Cleaning Day หรือ 5 ส.  โดยการรณรงค์ให้ทุกคนร่วมกันรักษาความสะอาด  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียนทุกคน รับผิดชอบช่วยกันดูแลทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนทุกวัน  เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม และถูกสุขอนามัย  อันจะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของทุนคนด้วย โดยกำหนดทำต่อเนื่องทุกวัน เพื่อสร้างพฤติกรรมรักความสะอาดอย่างยั่งยืน

อุษณีษ์ นึกชอบ…รายงาน