Gallery

โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรมวันแม่

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ นายธนภัทร สิริวาส ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม พร้อมด้วยคณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำทั้ง ๔ หมู่บ้านในเขตบริการ(บ้านบุ บ้านขามป้อม บ้านขาม บ้านสะแก)  ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่ โดยมีนายศีลธรรม บำรุงแคว้น ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งได้จัดให้มีกิจกรรมสืบสานความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูก เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพระคุณของแม่และได้แสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้ให้กำเนิด  การแสดงของนักเรียน มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดต่างๆ มอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่น และผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียน นอกจากนี้  โรงเรียนได้รับเกียรติจากนายอรุณ เหลืองไชยศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน ร่วมกิจกรรมและเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ของโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมด้วย

นายธนภัทร  สิริวาท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุมาขามป้อม…รายงาน

Advertisements