Gallery

สวนสัตว์สู่ชุมชน

สวนสัตว์นครราชสีมาจัดกิจกรรมสวนสัตว์สู่ชุมชนที่โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล เพื่อสร้างความรู้ ความตระหนัก และจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่นักเรียน

เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  2555  นายนิวัฒน์  เรืองเดช นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสวนสัตว์สู่ชุมชน (Zoo Outreach Program)  ซึ่งสวนสัตว์นครราชสีมา ได้เดินทางมาจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนที่โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล อำเภอเมืองบุรีรัมย์  โดยมีนายสุพรรณ  เป็นพร้อม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 และนายกนก  ดีมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับและนำเยี่ยมชมกิจกรรม

กิจกรรมสวนสัตว์สู่ชุมชน เป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนแม่บทการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2555 ขององค์การสวนสัตว์ ที่กำหนดให้สวนสัตว์นครราชสีมาจัดเผยแพร่ความรู้ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่โรงเรียน  โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดให้มีฐานการเรียนรู้รวม 8 ฐาน เนื้อหาเชื่อมโยงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์ป่า มีจิตสำนึกที่ดีอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

ศากุน  ศิริพานิช../ อภิรักษ์  จันทวี …รายงาน

Advertisements