Gallery

“เปิดโลกทัศน์สู่องค์กรชั้นนำ”

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นำองค์คณะบุคคล ร่วมประชุมเสวานาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างวิสัยทัศน์และกระบวนการทำงานแบบบูรณาการระหว่าง 3 องค์คณะ

          เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ที่ห้องประชุมเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการสัมมนาเปิดโลกทัศน์สู่องค์กรชั้นนำ สพป.บร.1 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการจากองค์คณะบุคคล ทั้ง 3 องค์คณะ ได้แก่ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ป.ท.)  คณะอนุกรรมการข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาก.ต.ป.น.  รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเชื่อมโยงการทำงานขององค์คณะบุคคลของ สพป.บร.1 ในการกำหนดนโนบายและการบริการจัดการเพื่อพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการกำหนดแผนพัฒนาแบบบูรณาการทั้งในด้านนโยบาย บุคลากรและด้านวิชาการ         

          การประชุมเสวนาในครั้งนี้ ใช้เวลา ระหว่างสันที่ 20- 21 กรกฎาคม 2555 โดยมีการกิจกรรมการเสวนา “เปิดโลกทัศน์สู่องค์กรชั้นนำ สพป.บร.1” โดยผู้แทนองค์คณะบุคคล 3 องค์คณะ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ 3 องค์คณะเพื่อบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และกิจกรรมกลุ่มรายองค์คณะบุคคล เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปี 2556  สรุปผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาและร่วมกันกำหนดปัจจัยวิธีการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวางแผนดำเนินงานในปี 2556  อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

 

Advertisements