Gallery

โครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับจังหวัด

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดประกวดโครงงานนักเรียน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันโครงงานนักเรียนระดับภาค  ครั้งที่ ๑๐  ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ได้ดำเนินการจัดการประกวดเพื่อคัดเลือกโครงงานนักเรียนเป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อส่งเข้าประกวดระดับภาค ประจำปี  ๒๕๕๕  ชิงรางวัล และโล่เกียรติยศ จาก ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕  ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา ๕ ประเภท ได้แก่   โครงงานวิทยาศาสตร์  โครงงานคณิตศาสตร์  โครงงานภาษาอังกฤษ  โครงงานภาษาไทย  และโครงงานประวัติศาสตร์  แต่ละโครงงานแบ่งเป็น  ๓  ระดับ  คือ  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา-ตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ซึ่งผลการคัดเลือก มีโครงงานของนักเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน ดังนี้

โครงงานวิทยาศาสตร์

ระดับประถมศึกษา             ได้แก่  โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา  ชื่อโครงงาน  ไล่ไม่ฆ่า

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      ได้แก่  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก    ชื่อโครงงาน  ลดปัญหาภาวะโลกร้อน

โครงงานประวัติศาสตร์

ระดับประถมศึกษา             ได้แก่  โรงเรียนบ้านโคกวัด  ชื่อโครงงาน  ประวัติวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง

โครงงานภาษาไทย

ระดับประถมศึกษา             ได้แก่  โรงเรียนบ้านโคกวัด  ชื่อโครงงาน ภูเขาไฟกระโดงโยงสู่ภาษาและวัฒนธรรม

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้แก่  โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา ชื่อโครงงาน  เอ่ยวาจาภาษาสวย ด้วยสำนวนไทย

 โครงงานภาษาอังกฤษ

ระดับประถมศึกษา              ได้แก่  โรงเรียนบ้านดอนหวาย  ชื่อโครงงาน    Apple  Juice   blended  banana

ศากุน  ศิริพานิช….รายงาน

Advertisements