Gallery

ค่ายคณิตคิดคำนวณ ชวนหนูเรียนรู้

โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แก่นักเรียน และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครูคณิตศาสตร์

          เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2555 โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง  โรงเรียนบ้านหนองตราด  และโรงเรียนวัดสถานีหนองตาด   ได้นำนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 – 6 ทุกคนของทั้ง 3 โรงเรียน จำนวน 109 คน เข้าค่ายวิชาการวิชาคณิตศาสตร์  ณ โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เป็นวิทยากร  ในการเข้าค่ายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูทั้ง 3 โรงเรียน สร้างเจตคติที่ดีแก่นักเรียนในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น

 นายอนันท์  อินทะดก… รายงาน

Advertisements