Gallery

โรงเรียนวัดขี้ตุ่น อนุรักษ์การแต่งกายแบบไทย

 

โรงเรียนวัดขี้ตุ่นและชุมชนในเขตบริการ ร่วมอนุรักษ์การแต่งกายแบบไทยและใช้ผ้าพื้นเมืองเพื่ออนุรักษ์วิถีชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

               โรงเรียนวัดขี้ตุ่น ร่วมกับชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ด้วยการแต่งกายแบบไทยดั้งเดิม และเน้นใช้ผ้าพื้นเมือง เพื่อรักษารูปแบบวัฒนธรรมการแต่งกายของไทย รวมทั้ง ส่งเสริมการใช้ผ้าทอพื้นเมือง สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน   โดยทุกวันอังคารคณะครูจะแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นบ้าน  นักเรียนชายสวมกางเกงนักเรียนปกติ สวมเสื้อพื้นบ้านประจำโรงเรียน  ส่วนนักเรียนหญิงนุ่งผ้าถุงทอมือ และสวมเสื้อพื้นบ้านประจำโรงเรียน  เนื่องจากสภาพปัจจุบันปัญหาที่พบในชุมชนและในสังคมปัจจุบันพบว่า นักเรียนหญิงและวัยรุ่นหญิงส่วนใหญ่นุ่งผ้าถุงไม่เป็น เวลาไปทำบุญที่วัดในเทศกาลหรือวันสำคัญ บางครั้งจะพบเห็นเด็กและวัยรุ่นแต่งกายตามสมัยนิยม ไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ  ดังนั้น เพื่อเป็นการปลูกฝังสิ่งดีงามดั้งเดิมไว้ ทางโรงเรียนและชุมชนจึงได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายนี้ไว้ และเป็นการฟื้นฟู สนับสนุนผ้าไหม ผ้าฝ้ายพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักของเด็กๆและคนรุ่นใหม่อีกวิธีหนึ่ง อีกทั้งเป็นการสนองอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า “งามกิริยา กล้าแสดงออก”

พิศมัย  รักชาติ  เครือข่ายประชาสัมพันธ์… รายงาน

Advertisements