Gallery

แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย ชั้น ม.๒

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนในสังกัด  เพื่อจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย และแผนพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียน 

           เมื่อวันที่  ๑๗  กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด  นายสุพรรณ  เป็นพร้อม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยแบบยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  จากโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๖๔ โรงเรียน  ได้ประชุมประสานแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระวิชาภาษาไทย  แผนพัฒนานักเรียนด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยระหว่างโรงเรียนและเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง ๔ อำเภอ  โดยใช้กิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมวิเคราะห์และรวบรวมกิจกรรมหลักของแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมในแต่ละโรงเรียน   ซึ่งคาดว่าจะสามารถพัฒนาให้นักเรียนทุกคนอ่าน เขียนภาษาไทยได้คล่องอย่างเหมาะสมกับวัยได้อย่างยั่งยืน และยกระดับผลสัมฤทธิ์สาระวิชาภาษาไทยให้สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี …รายงาน

Advertisements