Gallery

สนามจราจรเยาวชนสร้างสำนึกความปลอดภัย

โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ จัด “โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย”   เพื่อให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วยการฝึกปฏิบัติในสนามจำลอง

           เมื่อวันที่ ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  นายประกิจ  แฟมไธสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง  ประธานเปิดงาน “โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย”  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  รุ่นที่ ๑  ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของโรงเรียนวัดบ้านเมืองฝางและสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์  มีนายกฤษดา  มะลิซ้อน  หัวหน้าส่วนวิชาการ และคณะ  ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดี  กับนักเรียน  โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม  และลงปฏิบัติกิจกรรมภาคสนามในช่วงบ่าย  ด้วยการจำลองสนามจราจร  ให้นักเรียนขับขี่จักรยานและปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ใช้รถใช้ถนน  ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  สนับสนุนโดย  กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)

อรวินท์  วงศ์ไธสง  ………รายงาน

Advertisements